VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PARTNERA

Tyto všeobecné podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti Partnerů vznikající v souvislosti s využíváním Služeb Poskytovatelů.

Nedílnou součástí těchto Podmínek jsou Zásady ochrany osobních údajů, které jsou dostupné zde.

Tyto Podmínky jsou určeny výhradně Partnerům a nejsou určeny Koncovým zákazníkům.

Poskytovatelé si vyhrazují právo kdykoli revidovat nebo upravit tyto Podmínky podle svého uvážení. Nejnovější verze Podmínek je k dispozici na Webové stránce. Poskytovatelé se zavazují oznámit Partnerům změnu těchto Podmínek formou e-mailu, a to alespoň 10 dnů přede dnem nabytí účinnosti nové verze Podmínek. Partner má právo změnu Podmínek odmítnout, a to zasláním nesouhlasu na adresu support@reservio.com. Neodmítne-li Partner změny Podmínek, které mu byly řádně oznámeny, řídí se smluvní vztah mezi Poskytovateli a Partnerem uzavřený dle těchto Podmínek novou verzí podmínek ode dne účinnosti nové verze podmínek. Zašle-li Partner nesouhlas, smluvní vztah bude ukončen ke dni předcházejícímu účinnosti nové verze podmínek.

DEFINICE

Pro účely těchto Podmínek:

Administrace“ znamená mobilní nebo webovou aplikaci určenou pro Partnery, která slouží k nahrávání a administraci Služeb Partnera nabízených Koncovým zákazníkům prostřednictvím Marketplace RESERVIO a správě účtu Partnera.

Ceník“ znamená ceník obsahující aktuální nabídku produktů Poskytovatelů dostupný na Webových stránkách, případně též v Administraci.

Marketplace RESERVIO“ znamená službu, která umožňuje Partnerovi nabízet v prostředí Zákaznické aplikace nebo Webové stránky Koncovým zákazníkům a jimi rezervovat či objednat Službu Partnera, včetně případného provedení inkasa plateb od Koncových zákazníků jménem Partnera. Poskytovatelem je společnost Reservio CZ, s.r.o., IČO 08394601, se sídlem Hlinky 150/78, Staré Brno, 603 00 Brno, Česká republika, (dále jen „Reservio CZ, s.r.o.“), kontaktní údaje jsou dostupné zde.

Oddělení péče o Partnery“ znamená oddělení Poskytovatelů, které vyřizuje žádosti Partnerů. Oddělení péče o Partnery je Partnerům dostupné na e-mailové adrese support@reservio.com.

Partner“ znamená fyzickou podnikající osobu nebo právnickou osobu, která pro účely svého podnikání využívá Služby Poskytovatelů.

Poskytovatelé“ znamená společně propojené společnosti Reservio, s.r.o., která je poskytovatelem Rezervačního systému RESERVIO, a Reservio CZ, s.r.o., která je poskytovatelem služby Marketplace RESERVIO.

Prémiové služby“ znamená placené služby nabízené ze strany Poskytovatelů nad rámec základních bezplatných verzí Služeb Poskytovatelů za ceny dle aktuálního Ceníku, jejichž využití si Partner volí dle svých preferencí a potřeb v Administraci.

Rezervační Systém RESERVIO“ znamená službu v podobě nástroje pro vytváření a hosting rezervačního systému, jehož poskytovatelem je společnost Reservio, s.r.o., IČO 29376033, se sídlem Hlinky 995/70, Staré Brno, 603 00 Brno, Česká republika, (dále jen „Reservio, s.r.o.“), kontaktní údaje jsou dostupné zde.

Služby Poskytovatelů“ znamená souhrnně Rezervační systém RESERVIO i Marketplace RESERVIO, jejichž bližší popis a verze jsou uvedeny na Webové stránce.

Smlouva o užívání Rezervačního Systému RESERVIO“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Reservio, s.r.o. a Partnerem, předmětem které je poskytování Rezervačního systému RESERVIO, kdy proces uzavření Smlouvy je definován v čl. 3 těchto Podmínek.

Webová stránka“ znamená webovou stránku dostupnou na adrese www.reservio.cz.

Definice vztahující se k Marketplace RESERVIO

Dohoda o partnerských službách“ znamená dohodu o zřízení Marketplace RESERVIO uzavřenou mezi Reservio CZ, s.r.o. a Partnerem, kdy proces uzavření Dohody o partnerských službách je definován v odst. 5.1 těchto Podmínek.

Koncová cena“ znamená cenu za Službu Partnera, kterou Partner nabízí Koncovému zákazníkovi prostřednictvím Marketplace RESERVIO, včetně DPH, je-li Partner registrován jako plátce DPH.

Koncový zákazník“ znamená osobu objednávající či rezervující služby Partnera prostřednictvím Marketplace RESERVIO. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje mezi Koncovým zákazníkem, který je spotřebitelem, tedy tím, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a Koncovým zákazníkem, který si objednává službu Partnera za účelem svého podnikání.

Obsah Partnera“ znamená obsah, který Partner nahraje do Zákaznické aplikace a na Webové stránky prostřednictvím Administrace vztahující se ke Službě Partnera. Obsah Partnera zpravidla obsahuje cenu, popis služby Partnera a fotografie. Partner bere na vědomí, že Reservio CZ, s.r.o. poskytuje Partnerovi pouze prostor na Webové stránkce a v Zákaznické aplikaci, prostřednictvím kterého může Partner nabízet Služby Partnera Koncovým zákazníkům, a Reservio CZ, s.r.o. nepřebírá za Obsah Partnera jakoukoliv odpovědnost. Pravidla vkládání Obsahu Partnera jsou upravena v čl. 10. odst. 10.1. těchto Podmínek.

Služba Partnera“ znamená konkrétní službu, kterou nabízí Partner Koncovým Zákazníkům prostřednictvím Zákaznické aplikace a Webové stránky.

Voucher“ znamená jednoúčelový poukaz, který prokazuje úhradu Koncové ceny za Službu Partnera. Voucher obsahuje informaci o unikátním kódu Voucheru, platnosti Voucheru a Službě Partnera. Voucher vygeneruje Reservio CZ, s.r.o. na účet a jménem Partnera a zašle Koncovému zákazníkovi.

Zákaznická aplikace“ znamená mobilní aplikaci Marketplace RESERVIO, prostřednictvím které Koncoví zákazníci mohou objednávat či rezervovat Službu Partnera.

A. REZERVAČNÍ SYSTÉM RESERVIO

1. VERZE REZERVAČNÍHO SYSTÉMU RESERVIO

1.1 BEZPLATNÁ VERZE. Základní verze Rezervačního systému RESERVIO je zcela zdarma pro všechny Partnery. Parametry bezplatné verze mohou být závislé na specifickém typu těch kterých stránek. Bezplatná verze je omezena počtem nadcházejících rezervací, počtem klientů v databázi a dalšími omezeními. Aktuální popis Rezervační systému RESERVIO je uvedený v Ceníku.

1.2. PRÉMIOVÉ SLUŽBY. Nabídka Prémiových služeb pro Partnery je dostupná v Administraci nebo na Webové stránce s uvedením jejich popisu a ceny v Ceníku.

2. PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO REZERVAČNÍ SYSTÉM RESERVIO A PRÉMIOVÉ SLUŽBY

2.1. CENY. Ceny za Rezervační systém RESERVIO a Prémiové služby jsou uvedeny v Ceníku. Ceny mohou být předmětem úprav, aby reflektovaly změny na trhu, nebo mohou být dočasně nahrazeny speciálními/akčními cenami. Ceny jsou uvedeny v místní měně nebo v amerických dolarech (USD).

2.2. Pro Partnera je závazná cena uvedená u konkrétní Služby Poskytovatelů v okamžiku jejího objednání. Změna ceny Služeb Poskytovatelů se nedotkne těch Služeb Poskytovatelů Partnerem již objednaných, a to po dobu platnosti dané Služby Poskytovatelů.

2.3. OBJEDNÁNÍ PRÉMIOVÝCH SLUŽEB. Všechny Prémiové služby si může Partner objednat v Administraci.

2.4. PLATEBNÍ METODY. Rezervační systém RESERVIO i Prémiové služby je možné platit kreditní kartou, službou PayPal, bankovním převodem a dalšími způsoby platby uvedenými na Webové stránce nebo v Administraci, které se mohou v různých zemích lišit.

V případě metody platby formou bankovního převodu budou veškeré nezbytné informace Partnerovi poskytnuty po potvrzení objednávky. Náklady a poplatky za bankovní převod hradí Partner.

Partner nese odpovědnost za správné vyplnění kompletních platebních informací (zejména variabilního symbolu), přičemž Provozovatelé nejsou odpovědni za objednávky Prémiových služeb, kterým nebylo vyhověno z důvodu Partnerem špatně nebo nedostatečně vyplněných informací.

2.5. OPAKUJÍCÍ SE PLATBY A AUTOMATICKÉ OBNOVENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. Pokud si Partner objednal Prémiové služby a uskutečnil svůj nákup kreditní kartou nebo přes PayPal, může být zakoupená Prémiové služba automaticky obnovována, pokud si Partner takovou možnost v rámci objednávky zvolil. Frekvence obnovy může být měsíční nebo roční, v závislosti na Partnerem zvoleném období. U ročního obnovení je částka účtována 30 dní před vypršením aktuálního období.

Automatická obnova může být zrušena kdykoliv v Administraci.

2.6. DATUM PLATBY A DATUM AKTIVACE. Datum platby je stanoven na základě potvrzení o úspěšném přijetí částky ze strany poskytovatele platební metody (tj. toho, kdo platbu technicky zajišťuje, např. banka). Pokud jde o platbu kreditní kartou nebo přes PayPal, je částka okamžitě odečtena z účtu Partnera. Datum platby a datum aktivace je shodné, vyjma případů, kdy Poskytovatel musí např. z technických důvodů vyřídit objednávku manuálně. V případě manuálního vyřizování může dojít ke zpoždění aktivace o několik dnů.

2.7. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY, ŽÁDOST O VRÁCENÍ PLATBY.

a. Zrušení objednávky v 15denní lhůtě od data aktivace. Všechny Prémiové služby, s výjimkou registrace domény, je možné zrušit a zažádat o vrácení peněz do 15 dnů od data aktivace. To neplatí pro objednávky, které byly uhrazeny s využitím slevových kódů nebo voucherů.

V případě, že se Partner rozhodne zrušit objednávku, zašle tuto informaci e-mailem na Oddělení péče o Partnery. Pro zrušení objednávky v 15denní lhůtě není potřeba žádné zdůvodnění, Poskytovatelé však ocení, pokud Partner důvod zrušení uvede, čímž pomůže Služby Poskytovatelů vylepšit.

b. Ostatní případy. V případě žádosti o zrušení jakékoli Prémiové služby, s výjimkou webových stránek a registrací domén, musí Partner uvést důvod pro zrušení. Důvody, které mohou vést k vrácení peněz, jsou:

• Plné ukončení všech Služeb Poskytovatelů (včetně bezplatných verzí);

• Opakované prokazatelné technické problémy se Službami Poskytovatelů, které narušují standardní poskytování Služeb Partnera;

• Neposkytnutí Služeb Poskytovatelů, které byly uhrazeny v plné výši (s potvrzením o zaplacení).

Poskytovatelé si vyhrazují právo přezkoumat důvod zrušení, který Partner uvedl, a rozhodnout o přijetí či odmítnutí žádosti Partnera. Poskytovatelé jsou oprávněni odmítnou žádost Partnera i bez udání důvodu.

2.8. ČAS A ZPŮSOB VRÁCENÍ PLATBY. Vrácení platby proběhne během 50 dnů od data, kdy Poskytovatelé obdrželi žádost. Peníze budou vráceny prostřednictvím bankovního převodu nebo stejného způsobu platbu, který byl využit pro platbu nebo nevratnou poukázkou na služby (voucher). Deaktivace Prémiových služeb se provádí současně s vrácením peněz.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY O UŽÍVÁNÍ REZERVAČNÍHO SYSTÉMU RESERVIO

3.1. REGISTRACE. Předpokladem uzavření Smlouvy je provedení registrace Partnera v Administraci. Při registraci je Partner povinen zadat platnou e-mailovou adresu, heslo a další požadované údaje.

Partner je povinen poskytovat pravdivé a úplné údaje požadované při registraci. Při uvedení nepravdivých a/nebo neúplných údajů nese Partner veškerou odpovědnost za škodu tímto způsobenou.

3.2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY O UŽÍVÁNÍ REZERVAČNÍHO SYSTÉMU RESERVIO. V případě zájmu Partnera o užívání Rezervačního systému RESERVIO zašle Partner objednávku na poskytování Rezervačního systému Reservio prostřednictvím Webové stránky.

Jedná-li se o bezplatnou verzi Rezervačního systému RESERVIO, Smlouva o užívání Rezervačního systému RESERVIO je uzavřena v okamžiku potvrzení aktivace Rezervačního systému RESERVIO ze strany Reservio, s.r.o. prostřednictvím zadané e-mailové adresy.

Jedná-li se o placenou verzi Rezervačního systému RESERVIO, Smlouva o užívání Rezervačního systému RESERVIO mezi Reservio, s.r.o. a Partnerem je uzavřena úspěšným dokončením platby za placenou verzi Rezervačního systému RESERVIO. Za úspěšné dokončení platby je považováno zaplacení celé částky ze strany Partnera jednou ze sjednaných platebních metod. Faktura za placenou verzi Rezervačního systému RESERVIO bude Partnerovi k dispozici v Administraci.

Během prvních 15 dnů od uzavření Smlouvy o užívání Rezervačního systému RESERVIO může Partner požádat o zrušení Smlouvy a vrácení zaplacených finančních prostředků. Tento proces podléhá zvláštním pravidlům a kritériím stanoveným v odstavci 2.6.

3.3. ZRUŠENÍ SMLOUVY, ZMĚNA SLUŽEB. O zrušení všech či některých poskytovaných služeb souvisejících s užívání Rezervačního systému RESERVIO může Partner požádat Poskytovatele kdykoli a Poskytovatel takové poskytování zruší, nejedná-li se však o situaci popsanou v odstavci 2.6, Partnerovi nevzniká nárok na navrácení zaplacených finančních prostředků.

Žádost o zrušení Smlouvy o užívání Rezervačního systému RESERVIO či změnu poskytovaných služeb musí být zaslána na Oddělení péče o Partnery, na e-mail support@reservio.com, a to z e-mailové adresy zadané při objednávce na poskytování Rezervačního systému Reservio.

3.4. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY O UŽÍVÁNÍ REZERVAČNÍHO SYSTÉMU RESERVIO. Smlouva o užívání Rezervačního systému RESERVIO se uzavírá na jeden rok až deset let trvání, není-li mezi Partnerem a Reservio, s.r.o. výslovně dohodnuto jinak.

B. MARKETPLACE RESERVIO

4. POPIS SLUŽBY MARKETPLACE RESERVIO.

Pokud má Partner aktivovanou službu Marketplace RESERVIO, využívání této služby Marketplace RESERVIO ze strany Partnera probíhá následujícím způsobem:

a) Partner po nahrání Obsahu Partnera v Administraci nabízí na Marketplace RESERVIO Služby Partnera Koncovým zákazníkům;

b) Koncový zákazník si v nabídce na Webové stránce nebo v Zákaznické aplikaci v rámci služby Marketplace RESERVIO vybere Partnera, jehož službu nabízenou na Marketplace RESERVIO má v úmyslu využít;

c) po výběru konkrétní Služby Partnera a termínu Koncový zákazník klikne na políčko „Rezervovat (Objednávka zavazující k platbě)“;

d) Reservio CZ, s.r.o. zašle Koncovému zákazníkovi jménem Partnera potvrzení o přijetí objednávky Služby Partnera;

e) následně bude Koncový zákazník přesměrován na platební bránu, prostřednictvím které uhradí Koncovou cenu za Službu Partnera. Úhradou Koncové ceny dojde k uzavření smlouvy mezi Koncovým zákazníkem a Partnerem o poskytování Služby Partnera;

f) Reservio CZ, s.r.o. následně po úhradě Koncové ceny vystaví a zašle Koncovému zákazníkovi na účet a jménem Partnera Voucher a jménem Partnera také daňový doklad na úhradu Služby Partnera;

g) Služba Partnera bude Koncovému zákazníkovi poskytnuta po předložení Voucheru.

5. AKTIVACE MARKETPLACE RESERIO PARTNEREM

5.1 PROCES AKTIVACE MARKETPLACE RESERVIO, UZAVŘENÍ DOHODY O PARTNERSKÝCH SLUŽBÁCH. Má-li Partner zájem o užívání Marketplace RESERVIO, kontaktuje Oddělení péče o Partnery. Okamžikem podpisu Dohody o partnerských službách v listinné podobě nebo provedením elektronické kontraktace (pokud Reservio CZ, s.r.o. tuto možnost nabízí) je uzavřena Dohoda o partnerských službách mezi Reservio CZ, s.r.o. a Partnerem, předmětem které je poskytování služeb Marketplace RESERVIO. Partner uzavřením Dohody o partnerských službách projevuje souhlas s těmito Podmínkami a zavazuje se je při užívání Marketplace RESERVIO dodržovat.

5.2 PŘEDMĚT DOHODY O PARTNERSKÝCH SLUŽBÁCH. Reservio CZ, s.r.o., jako dodavatel Partnera, se uzavřením Dohody o partnerských službách zavazuje:

a) Poskytovat Partnerovi prostor na Webových stránkách a v Zákaznické aplikaci, prostřednictvím nichž může Partner nabízet Služby Partnera Koncovým zákazníkům;

b) vystavovat jménem a na účet Partnera Vouchery a daňové doklady na úhradu Koncové ceny a zasílat je Koncovým zákazníkům;

c) provádět inkasování Koncové ceny od Koncových Zákazníků jménem a na účet Partnera a následně provést Vypořádání dle odst. 7.4. těchto Podmínek;

a Partner se zavazuje za tyto činnosti hradit společnosti Reservio CZ, s.r.o. Provizi dle čl. 7 těchto Podmínek.

5.3. POVINNOST UVÁDĚT PRAVDIVÉ ÚDAJE. Partner je povinen poskytovat společnosti Reservio CZ, s.r.o. pravdivé a úplné údaje požadované při registraci. Při uvedení nepravdivých a/nebo neúplných údajů nese Partner veškerou odpovědnost za škodu tímto způsobenou.

5.4. ZMOCNĚNÍ K INKASOVÁNÍ PLATEB OD KONCOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ. Partner uzavřením Dohody o partnerských službách pověřuje Reservio CZ, s.r.o. přijímáním plateb jménem Partnera a na jeho účet přímo od Koncových zákazníků za Služby Partnera objednané prostřednictvím Marketplace RESERVIO a taktéž vyúčtováním těchto plateb, tj. vystavením daňového dokladu přímo Koncovým zákazníkům jménem Partnera.

Za účelem odstranění pochybností strany sjednávají, že Reservio CZ, s.r.o. nejedná jako platební zprostředkovatel mezi Partnerem a Koncovým zákazníkem a nepřevádí platby Koncových zákazníků zaslané prostřednictvím Marketplace RESERVIO Partnerovi jménem Koncového zákazníka.

6. DOBA PLATNOSTI DOHODY O PARTNERSKÝCH SLUŽBÁCH

6.1. Dohoda o partnerských službách se uzavírá na dobu neurčitou.

6.2. Reservio CZ, s.r.o. i Partner jsou oprávněni Dohodu o partnerských službách ukončit, a to na základě písemné výpovědi s jednoměsíční výpovědní dobou, která začne plynout prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve které bude výpověď doručena druhé smluvní straně. Výpověď musí být zaslána ze strany Reservio CZ, s.r.o. na kontaktní e-mail Partnera uvedený při registraci služby Marketplace RESERVIO a ze strany Partnera na e-mail: support@reservio.com.

6.3. Reservio CZ, s.r.o. je oprávněna Dohodu o partnerských službách ukončit písemnou výpovědí (i) s pěti (5) denní výpovědní dobou v případě, že Partner poruší jakékoliv ujednání Dohody o partnerských službách nebo Podmínek, NEBO v případě obdržení alespoň tří (3) stížností ze strany Koncových zákazníků, nebo (ii) s okamžitou platností, pokud Partner přeruší nebo ukončí svou podnikatelskou činnost, v případě, že bude příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku Partnera, Partner vstoupí do likvidace, ať už rozhodnutím příslušného soudu nebo orgánů Partnera, nebo z jiného důvodu není nadále schopen plnit své povinnosti nebo závazky vůči Koncovým zákazníkům nebo společnosti Reservio CZ, s.r.o.

7. PROVIZE

7.1. PROVIZE. Partner se zavazuje za využívání Marketplace RESERVIO platit společnosti Reservio CZ, s.r.o. provizi, a to ve výši stanovené v Dohodě o partnerských službách (dále jen „Provize“).

7.2. NÁROK NA PROVIZI. Nárok na zaplacení Provize vzniká společnosti Reservio CZ, s.r.o. okamžikem zaplacení Koncové ceny za Službu Partnera ze strany Koncového zákazníka.

Partner uděluje Reservio CZ, s.r.o. výslovné právo na jednostranné započtení nároku Reservio CZ, s.r.o. na úhradu Provize oproti nároku Partnera na vyplacení Koncové ceny zaplacené Koncovým zákazníkem za Služby Partnera objednané prostřednictvím Marketplace RESERVIO.

7.3. EVIDENCE. Reservio CZ, s.r.o. je povina vést pravdivou evidenci veškerých plateb Koncových zákazníků (dále jen „Evidence“) a aktuální týdenní Evidenci zasílat Partnerovi týdně současně s Vypořádáním.

7.4. VYPOŘÁDÁNÍ. Reservio CZ, s.r.o. na základě Evidence zašle Partnerovi částku rovnající se souhrnu Koncových cen zaplacených Koncovými zákazníky za Služby Partnera objednané prostřednictvím Marketplace RESERVIO po odečtení Provize (dále jen „Vypořádání“). Nárok na zaplacení Vypořádání vzniká Partnerovi za splnění těchto podmínek:

a. Koncový zákazník zaplatil Reservio CZ, s.r.o. Koncovou cenu za Službu Partnera,

b. Koncovému zákazníkovi byla Služba Partnera poskytnuta NEBO Služba Partnera poskytnuta nebyla z důvodu nevyužití Voucheru v době platnosti nebo jiného důvodu na straně Koncového zákazníka.

Vypořádání bude provedeno vždy do sedmi (7) dnů od splnění podmínky a) a b) uvedené v tomto odstavci.

7.5. Reservio CZ, s.r.o. vzniká nárok na Provizi i v případě, že:

a. Koncový zákazník odstoupí od smlouvy v zákonné 14denní lhůtě pro odstoupení od smlouvy dle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

b. Koncový zákazník odstoupí od smlouvy po uplynutí zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy v případě, že Partner takovéto odstoupení od smlouvy umožňuje, o čemž je Koncový zákazník informován u konkrétní Služby Partnera na Webové stránce nebo v Zákaznické aplikaci.

V takovém případě Reservio CZ, s.r.o. vystaví Partnerovi fakturu na úhradu Provize a Partner je povinen tuto Provizi na základě obdržené faktury Reservio CZ, s.r.o. zaplatit.

8. PRÁVA A POVINNOSTI PARTNERA V RÁMCI MARKETPLACE RESERVIO

8.1. VOUCHERY. Smluvní strany sjednávají následující pravidla nakládání s Vouchery:

a. Partner je povinen od Koncových zákazníků přijímat Vouchery vystavené Reservio CZ, s.r.o. jako potvrzení o platbě za Služby Partnera;

b. Partner není povinen přijmout Voucher, který je označen v Administraci jako „neplatný“;

c. Partner je povinen akceptovat změnu termínu poskytnutí Služby Partnera v případě, že Koncový zákazník provede změnu termínu v souladu s informacemi o možnostech změny termínu stanovených Partnerem u konkrétní Služby Partnera zveřejněnými na Webové stránce nebo v Zákaznické aplikaci. V případě, že Koncový zákazník tímto způsobem změní termín poskytnutí Služby Partnera, nenáleží Partnerovi žádná kompenzace;

d. Partner je povinen po provedení či poskytnutí Služby Partnera Koncovému zákazníkovi označit v Administraci Voucher jako „využitý“ nebo „nevyužitý“, tj. nevyužitý z důvodu na straně Koncového zákazníka.

8.2. KVALITA SLUŽEB. Partner výlučně odpovídá Koncovým zákazníkům, že kvalita jeho služeb je v souladu s veškerými platnými právními předpisy a obvyklým standardem v dané oblasti podnikání. Partner řeší samostatně veškeré reklamace či uplatnění práv z vadného plnění jeho služeb.

8.3. KONCOVÉ CENY. Partner odpovídá za aktuálnost Koncových cen. Koncové ceny nesmí být vyšší než ceny, za které poskytuje Partner Služby Partnera ve svém prodejním místě, provozovně, či jiném místě podnikání.

Aktualizaci Koncových cen provádí sám Partner v Administraci, přičemž tyto aktualizované údaje jsou okamžitě platné, nebo jsou prováděny za technické asistence Reservio CZ, s.r.o. do tří (3) pracovních dnů od podání žádosti o takovou asistenci.

9. NÁHRADA KONCOVÉMU ZÁKAZNÍKOVI

9.1. Partner je výlučně a v plném rozsahu zodpovědný za jakoukoliv škodu, nároky a stížnosti Koncových zákazníků týkající se Služby Partnera. Reservio CZ, s.r.o. nenese v souvislosti se poskytováním Marketplace RESERVIO žádnou odpovědnost za vzájemné vztahy Partnera a Koncového zákazníka.

9.2. Partner tímto zmocňuje Reservio CZ, s.r.o. k tomu, aby bez jeho schválení poskytl Koncovým zákazníkům jeho jménem náhradu v případě jakéhokoliv nároku až do výše 1.500 Kč v každém jednotlivém případě, jestliže bude takový nárok považovat za oprávněný, pokud se s Partnerem Reservio CZ, s.r.o. nedohodne jiným způsobem. Nároky v hodnotě vyšší než 1.500 Kč budou vyřízeny vždy po poradě s Partnerem. Jakákoliv náhrada, kterou Reservio CZ, s.r.o. vyplatí Konečnému zákazníkovi jménem Partnera, bude odečtena od Vypořádání.

C. SPOLEČNÁ UJEDNÁNÍ PRO SLUŽBY PARTNERŮ

10. POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB PARTNERŮ

10.1. OBSAH PARTNERA

a) Poskytovatelé tím, že umožňují Partnerovi uložení Obsahu Partnera na Webovou stránku a do Zákaznické aplikace, poskytují Partnerovi zprostředkovatelské služby informační společnosti ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZIS“). Poskytovatelé nejsou v rozsahu uvedeného ustanovení tohoto zákona odpovědní za činnost Partnera.

b) Je zakázáno vkládat Obsah Partnera, který propaguje rasovou, národnostní, náboženskou nebo jinou nesnášenlivost či diskriminaci. Dále je zakázáno vyhrožování násilím či jakkoliv urážet ostatní jednotlivce nebo skupiny obyvatel. Partneři jsou povinni vkládat Obsah Partnera bez jakýchkoliv vulgarizmů, při zachování nejvyšší možné míry slušného chování. Obsah Partnera nesmí obsahovat viry, nebo jakékoli prvky, které by mohly ohrozit Webovou stránku nebo Zákaznickou aplikaci. Je zakázáno prostřednictvím Služeb Poskytovatelů posílat nebo distribuovat materiály, které jsou pomlouvačné, výhružné, obscénní, zdraví škodlivé, pornografické nebo jinak nezákonné povahy. Také jsou zcela zakázány materiály, které nějakým způsobem porušují nebo narušují, ať už jakýmkoli způsobem, práva Poskytovatelů či práva jiných osob (včetně, ale bez omezení na práva duševního vlastnictví, právo na utajení a práv na ochranu soukromí), stejně jako provádět činnosti, které mohou způsobit strach nebo nepříjemnosti Poskytovatelům nebo jakékoliv třetí osobě.

c) Partneři nesmí v Obsahu Partnera porušovat autorská práva třetích osob nebo jinak porušovat platné právní předpisy.

d) Poskytovatelé neodpovídají za porušování jakýchkoliv práv, zejména pak práv na ochranu osobnosti a práv autorských, práv k ochranným známkám, práv na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství nebo jakékoli důvěrné informace, umístěním Obsahu Partnera na Webové stránce a v Zákaznické aplikaci.

e) Poskytovatelé nejsou ve smyslu ZIS odpovědní za Obsah Partnera, s výjimkou případů, kdy mohli vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že Obsah Partnera nebo jednání Partnera jsou protiprávní, nebo dozvědí-li se prokazatelně o protiprávní povaze Obsahu Partnera nebo o protiprávním jednání Partnera a neprodleně neučinili veškeré kroky, které lze po nich požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací. Obsah Partnera nevyjadřuje názor Poskytovatelů. Poskytovatelé si vyhrazují právo nepřidat jakýkoli Obsah Partnera, smazat již přidaný Obsah Partnera bez písemného upozornění v případě, že se domnívají, že umístěním takového Obsahu Partnera dochází dle názoru Poskytovatelů k porušování právních předpisů. Poskytovatelé jsou dále oprávněni odstoupit s okamžitou účinností od smlouvy s Partnerem případě, že se dopouští nepřípustného chování, přičemž posouzení podléhá čistě na uvážení Poskytovatelů a může být provedeno i bez udání důvodu.

f) Partner poskytuje Poskytovatelům výhradní, časově ani územně neomezenou licenci, k neomezenému počtu užití Obsahu Partnera všemi způsoby dosud známými, včetně práva užít Obsah Partnera v rámci poskytování služeb dle těchto Podmínek. Licence je poskytována jako bezúplatná, bez jakýchkoli nároků na finanční odměnu. Poskytovatelé si vyhrazují právo použít obchodní firmu Partnera pro účely referencí v rámci marketingu.

10.2. ZMĚNY ÚDAJŮ PARTNERA. Partner je povinen informovat Poskytovatelé o změně jakýchkoliv údajů o své osobě. Poskytovatelé jsou oprávněni obrátit se na Partnera za účelem ověření aktuálnosti, resp. správnosti poskytnutých údajů a žádat o poskytnutí dodatečných informací. V případě, že budou mít Poskytovatelé podezření na zneužití údajů Partnera, mají právo dle svého uvážení odmítnout žádost o provedení změny.

10.3. PŘÍSTUPOVÁ HESLA. Partner je povinen chránit si svá přístupová hesla. V případě ztráty či jeho zneužití je povinen ihned informovat Poskytovatele tak, aby mohli přijmout přiměřená opatření. Poskytovatelé však nenesou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku ztráty nebo zneužití přístupových údajů Partnera.

10.4. KATALOG PARTNERŮ. Partner souhlasí, aby se jím poskytnuté údaje při registraci automaticky zveřejnili v katalogu Partnerů na Webové stránce a v Zákaznické aplikaci.

10.5. OZNAČENÍ POSKYTOVATELŮ. Partner souhlasí s tím, že ve všech svých prodejních místech umístí samolepku a propagační stojan Poskytovatelů tak, aby byly viditelné pro jeho zákazníky.

10.6. ODVODY PARTNERA. Partner je výlučně odpovědný za odvody veškerých daní a za úhradu poplatků a jiných nákladů souvisejících se Službami Partnera, včetně platby DPH, která je součástí Koncové ceny.

10.7. SPAM. Partner se zavazuje, že nebude propagovat Služby Partnera zasíláním SPAMu (tj. e-mailu rozeslaného adresátům bez předchozího souhlasu).

11. PORUŠENÍ PODMÍNEK

11.1. Porušení ustanovení těchto Podmínek, zejména pak porušení pravidel týkajících se Obsahu Partnera uvedených v čl. 10 těchto Podmínek, může vést k ukončení smluvního vztahu mezi Poskytovateli a Partnerem. Rozhodnutí o postihu (včetně, ale nikoli pouze, přerušení přístupu ke všem Službám Poskytovatelů) je zcela na uváženi Poskytovatelů a může být provedeno i bez udání důvodu.

12. AUTORSKOPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Poskytovatelé zůstávají jediným a výlučným vlastníkem veškerých práv ke Službám Poskytovatelů a jejím složkám. Partner není oprávněn kopírovat, měnit, vytvářet odvozená díla, zpětně analyzovat ani sestavovat ani se pokoušet zjistit jakýkoli zdrojový kód jiným způsobem, prodat, postoupit, poskytnout sublicenci ani jiným způsobem převést jakákoli práva k jakémukoli softwaru, jež je součástí Služeb Poskytovatelů. Poskytovatelé neudělují žádné licence a neposkytují žádná práva k užívání ochranných známek Poskytovatelů.

12.2. Pro ochranu zájmů Partnerů a Poskytovatelů je jako nedovolené užívání Zákaznické aplikace a Webové stránky zejména zakázán jakýkoli automatizovaný sběr dat a informací; kopírování a ukládání informací, dat a obrázků pro jiné účely, než je využívání Služeb Poskytovatelů.

13. OSOBNÍ ÚDAJE

13.1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC. Při zpracování osobních údajů Poskytovatelé postupují v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a národními právními předpisy upravujícími zpracovávání osobních údajů. Informace o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů jsou uvedeny v zde.

13.2. SPRÁVCE A ZPRACOVATEL OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Vzhledem ke skutečnosti, že Poskytovatelé poskytují Partnerovi datový prostor pro účely uložení dat prostřednictvím Zákaznické aplikace a Webové stránky, Partner bere na vědomí, že ve vztahu k osobním údajům, které uloží do Zákaznické aplikace a na Webovou stránku vystupuje v pozici správce osobních údajů a Poskytovatelé v pozici zpracovatele osobních údajů. Partner je povinen s osobními údaji popsanými v předchozí větě tohoto odstavce nakládat v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména pak v souladu s GDPR.

13.3. SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Uzavřením Smlouvy nebo Dohody o partnerských službách dochází též k uzavření této Smlouvy o zpracování osobních údajů dle čl. 28 GDPR s následujícím obsahem:

Předmět zpracování: Osobní údaje, které budou uloženy prostřednictvím Zákaznické aplikace a Webové stránky na servery Poskytovatelů.

Doba zpracování: Poskytovatelé zpracovávají osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu s Partnerem. Následně jsou veškerá uložená data Partnera smazána.

Povaha a účel zpracování: Účelem zpracování je plnění povinností dle Smlouvy nebo Dohody o partnerských službách, zejména poskytování datového prostoru pro účely uložení dat Partnerů prostřednictvím Zákaznické aplikace a Webové stránky.

Typ zpracovávaných osobních údajů: Jméno, příjmení, telefon, e-mail apod. Osobní údaje týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů ani zvláštní kategorii osobních údajů dle čl. 9 GDPR Poskytovatelé nezpracovávají.

Kategorie subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány: Partneři, zaměstnanci Partnerů, Koncoví zákazníci.

Povinnosti Poskytovatelů jako zpracovatelů osobních údajů: Poskytovatelé se zavazují:

a) zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Partnera;

b) zajistit, aby se pověření pracovníci Poskytovatelů, kteří se dostanou do kontaktu s osobními údaji, zavázali k mlčenlivosti;

c) provést vhodná technická a organizační zabezpečení, aby zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku. Při posuzování vhodné úrovně zabezpečení Poskytovatelé zohledňují zejména rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim. Technické zabezpečení dat je popsáno v Zásadách ochrany osobních údajů;

d) zohlednit povahu zpracování a být Partnerovi nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření při plnění povinnosti Partnera reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů stanovených v kapitole III GDPR (Práva subjektu údajů);

e) být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 GDPR (Zabezpečení osobních údajů), a to při zohlednění povahy zpracování informací, jež mají Poskytovatelé k dispozici;

f) bez zbytečného odkladu ohlásit Partnerovi případy porušení zabezpečení osobních údajů;

g) poskytnout Partnerovi veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny výše uvedené povinnosti a umožnit Partnerovi kontrolu splnění uvedených povinností. Veškeré informace o zpracovávání osobních údajů ze strany Poskytovatelů jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů.

Další zpracovatelé. Partner dává souhlas k tomu, aby Poskytovatelé zapojili do zpracování osobních údajů další zpracovatele. Poskytovatelé se zavazují informovat Partnera o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytnout Partnerovi příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Seznam zpracovatelů je uveden v Zásadách ochrany osobních údajů.

14. KVALITA SLUŽEB

14.1. Přerušení Služeb Poskytovatelů. Poskytovatelé si vyhrazují právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Zákaznické aplikace a Webové stránky, případně přerušit provoz Zákaznické aplikace a Webové stránky na neomezeně dlouho dobu, zejména pak z důvodu plánované údržby nebo neplánované pohotovostní údržby, kterou provádí Poskytovatelé nebo třetí strana.

14.2. Služby Poskytovatelů jsou poskytovány na bázi „best effort“ a „as is“. Poskytovatelé neručí za to, že Služby Poskytovatelů budou probíhat bez přerušení, včas, bezpečně, bezchybně a bez virů, ani neručí za výsledky, kterých bude možné dosáhnout na základě využívání Služeb Poskytovatelů. Partner bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatelé jsou oprávněni vyvíjet Služby Poskytovatelů a že Služby Poskytovatelů mohou být rozšířeny o nové prvky a že stávající prvky se mohou v době platnosti Smlouvy o užívání Rezervačního Systému RESERVIO nebo Dohody o partnerských službách dále vyvíjet.

14.3. Poskytovatelé si vyhrazují právo okamžitě ukončit nebo pozastavit na dobu neurčitou poskytování Služeb Poskytovatelů Partnerům, kteří porušili (nebo u kterých mají Poskytovatelé důvodné podezření, že porušili) tyto Podmínky. Poskytování služeb Poskytovatelé ukončí také v případě, že seznají, že se Partner dopouští nepřípustného chování, přičemž toto posouzení podléhá čistě uvážení Poskytovatelů a může být provedeno i bez udání důvodu.

15. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

15.1. Poskytovatelé neodpovídají Partnerovi za (a) jakoukoliv nepřímou škodu, včetně ušlého zisku, ztrát z prodeje nebo obchodní činnosti, ztrátu údajů nebo přerušení obchodní činnosti, nebo (b) jakoukoliv přímou škodu převyšující částky plateb za Služby Poskytovatelů, které Poskytovatelé obdrželi od Partnera během tří měsíců před vznikem události, na základě které vznikl takový nárok. Pokud toto dohodnuté omezení zákon nepřipouští, odpovědnost Poskytovatelů je omezena v maximálním rozsahu povoleném zákonem.

15.2. Omezení dle předchozího odstavce neplatí, jestliže škoda byla ze strany Poskytovatelů způsobena úmyslně nebo v důsledku hrubé nedbalosti.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. PROCES NEUSTÁLÉHO ZDOKONALOVÁNÍ. Kvalita Služeb Poskytovatelů je pro Poskytovatele nejvyšší prioritou, a proto Poskytovatelé neustále Služby Poskytovatelů zlepšují (Continuous Improvement Process), a to jak po stránce technické, tak po stránce uživatelské.

16.2. ZPĚTNÁ VAZBA. V rámci závazku Poskytovatelů k neustálému zdokonalování služeb Poskytovatelé vítají jakékoliv připomínky a návrhy. Ocení tak od Partnerů, pokud svými komentáři přispějí a budou kontaktovat Oddělení péče o Partnery.

16.3. Poskytovatelé a Partneři výslovně sjednávají pro řešení vzájemných sporů, věcnou a místní příslušnost obecného soudu v České republice.

16.4. Poskytovatelé jsou oprávněni Smlouvu o užívání Rezervačního Systému RESERVIO nebo Dohodu o partnerských službách postoupit třetí osobě i bez souhlasu Partnera. Partner je oprávněn Smlouvu o užívání Rezervačního Systému RESERVIO nebo Dohodu o partnerských službách postoupit pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatelů.

16.5. Právní vztahy výslovně neupravené těmito podmínkami se řídí právními předpisy platnými na území České republiky. Odchylná písemná ujednání mezi Partnerem a Poskytovateli mají přednost před ustanoveními těchto Podmínek.

Poslední úpravy 6.7.2021.